Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
5 Chengyu
执法如山 (zhí fǎ rú shān)
直截了当 (zhí jié liǎo dàng)
执迷不悟 (zhí mí bù wù)
直抒己见 (zhí shū jǐ jiàn)
直言不讳 (zhí yán bù huì)
 
Sitemap
'

Page served in 0.012s