Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
9 Chengyu
众口难调 (zhòng kǒu nán tiáo)
众口一词 (zhòng kǒu yī cí)
众目睽睽 (zhòng mù kuí kuí)
众叛亲离 (zhòng pàn qīn lí)
众人拾柴火焰高 (zhòng rén shí chái huǒ yàn gāo)
众矢之的 (zhòng shǐ zhī dì)
众说纷纭 (zhòng shuō fēn yún)
众所周知 (zhòng suǒ zhōu zhī)
众志成城 (zhòng zhì chéng chéng)
 
Sitemap
'

Page served in 0.014s