Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
8 Chengyu
罪不容诛 (zuì bù róng zhū)
罪大恶极 (zuì dà è jí)
罪恶滔天 (zuì è tāo tiān)
罪该万死 (zuì gāi wàn sǐ)
罪魁祸首 (zuì kuí huò shǒu)
醉生梦死 (zuì shēng mèng sǐ)
罪有应得 (zuì yǒu yīng dé)
罪责难逃 (zuì zé nán táo)
 
Sitemap
'

Page served in 0.012s