Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
4 Chengyu
挨冻受饿 (ái dòng shòu è)
騃女痴儿 (ái nǚ chī ér)
騃女痴男 (ái nǚ chī nán)
騃童钝夫 (ái tóng dùn fū)
 
Sitemap
'

Page served in 0.014s