Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
9 Chengyu
把臂入林 (bǎ bì rù lín)
把臂徐去 (bǎ bì xú qù)
把持不定 (bǎ chí bù dìng)
把饭叫饥 (bǎ fàn jiào jī)
把酒持螯 (bǎ jiǔ chí áo)
把素持斋 (bǎ sù chí zhāi)
把玩无厌 (bǎ wán wǔ yàn)
百万买宅,千万买邻 (bǎ wàn mǎi zhái qiān wàn mǎi lín)
把薪助火 (bǎ xīn zhù huǒ)
 
Sitemap
'

Page served in 0.014s