Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
5 Chengyu
跛鳖千里 (bǒ biē qiān lǐ)
簸土扬沙 (bǒ tǔ yáng shā)
跛行千里 (bǒ xíng qiān lǐ)
簸扬糠粃 (bǒ yáng kāng bǐ)
簸之扬之,穅粃在前 (bǒ zhī yáng zhī kāng bǐ zài qián)
 
Sitemap
'

Page served in 0.013s