Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
12 Chengyu
恻怛之心 (cè dá zhī xīn)
策马飞舆 (cè mǎ fēi yú)
策名就列 (cè míng jiù liè)
策名委质 (cè míng wěi zhì)
侧目而视 (cè mù ér shì)
策驽砺钝 (cè nú lì dùn)
厕身其间 (cè shēn qí jiān)
策顽磨钝 (cè wán mó dùn)
策无遗算 (cè wú yí suàn)
恻隐之心 (cè yǐn zhī xīn)
侧足而立 (cè zú ér lì)
厕足其间 (cè zú qí jiān)
 
Sitemap
'

Page served in 0.019s