Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
5 Chengyu
丑类恶物 (chǒu lèi è wù)
丑声远播 (chǒu shēng yuǎn bō)
丑态百出 (chǒu tài bǎi chū)
丑态毕露 (chǒu tài bì lù)
丑媳妇总得见公婆 (chǒu xí fù zǒng dejiàn gōng pó)
 
Sitemap
'

Page served in 0.014s