Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
14 Chengyu
达地知根 (dá dì zhī gēn)
答非所问 (dá fēi suǒ wèn)
达官贵人 (dá guān guì rén)
达官贵要 (dá guān guì yào)
达官显宦 (dá guān xiǎn huàn)
达官要人 (dá guān yào rén)
达官知命 (dá guān zhī mìng)
达观知命 (dá guān zhī mìng)
达权通变 (dá quán tōng biàn)
达权知变 (dá quán zhī biàn)
怛然失色 (dá rán shī sè)
达人知命 (dá rén zhī mìng)
达士通人 (dá shì tōng rén)
答问如流 (dá wèn rú liú)
 
Sitemap
'

Page served in 0.015s