Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
5 Chengyu
定国安邦 (dìng guó ān bāng)
铤鹿走险 (dìng lù zǒu xiǎn)
定乱扶衰 (dìng luàn fú shuāi)
定倾扶危 (dìng qīng fú wēi)
定于一尊 (dìng yú yī zūn)
 
Sitemap
'

Page served in 0.014s