Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
8 Chengyu
度德量力 (duó dé liàng lì)
度己以绳 (duó jǐ yǐ shéng)
夺眶而出 (duó kuàng ér chū)
夺门而出 (duó mén ér chū)
夺其谈经 (duó qí tán jīng)
夺人所好 (duó rén suǒ hào)
夺胎换骨 (duó tāi huàn gǔ)
夺席谈经 (duó xí tán jīng)
 
Sitemap
'

Page served in 0.014s