Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
11 Chengyu
佛高一尺,魔高一丈 (fó gāo yī chǐ mó gāo yī zhàng)
佛口蛇心 (fó kǒu shé xīn)
佛是金妆,人是衣妆 (fó shì jīn zhuāng rén shì yī zhuāng)
佛是金装,人是衣装 (fó shì jīn zhuāng rén shì yī zhuāng)
佛头加秽 (fó tóu jiā huì)
佛头着粪 (fó tóu zhuó fèn)
佛头著粪 (fó tóu zhuó fèn)
佛心蛇口 (fó xīn shé kǒu)
佛性禅心 (fó xìng chán xīn)
佛眼佛心 (fó yǎn fó xīn)
佛眼相看 (fó yǎn xiāng kàn)
 
Sitemap
'

Page served in 0.014s