Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
8 Chengyu
怪诞不经 (guài dàn bù jīng)
怪诞诡奇 (guài dàn guǐ qí)
怪力乱神 (guài lì luàn shén)
怪模怪样 (guài mó guài yàng)
怪声怪气 (guài shēng guài qì)
怪事咄咄 (guài shì duō duō)
怪形怪状 (guài xíng guài zhuàng)
怪雨盲风 (guài yǔ máng fēng)
 
Sitemap
'

Page served in 0.018s