Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
5 Chengyu
款款而谈 (kuǎn kuǎn ér tán)
款款深深 (kuǎn kuǎn shēn shēn)
款曲周至 (kuǎn qǔ zhōu zhì)
款学寡闻 (kuǎn xué guǎ wén)
款语温言 (kuǎn yǔ wēn yán)
 
Sitemap
'

Page served in 0.013s