Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
6 Chengyu
困而不学 (kùn ér bù xué)
困而学之 (kùn ér xué zhī)
困兽犹斗 (kùn shòu yóu dòu)
困心衡虑 (kùn xīn héng lǜ)
困心横虑 (kùn xīn héng lǜ)
困知勉行 (kùn zhī miǎn xíng)
 
Sitemap
'

Page served in 0.014s