Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
3 Chengyu
楞眉横眼 (lèng méi héng yǎn)
楞手楞脚 (lèng shǒu lèng jiǎo)
愣头愣脑 (lèng tóu lèng nǎo)
 
Sitemap
'

Page served in 0.013s