Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
7 Chengyu
麻痺不仁 (má bì bù rén)
麻痹不仁 (má bì bù rén)
麻痹大意 (má bì dà yì)
麻姑献寿 (má gū xiàn shòu)
麻木不仁 (má mù bù rén)
麻雀虽小,肝胆俱全 (má què suī xiǎo gān dǎn jù quán)
麻雀虽小,五脏俱全 (má què suī xiǎo wǔ zàng jù quán)
 
Sitemap
'

Page served in 0.013s