Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
5 Chengyu
苗而不秀 (miáo ér bù xiù)
描龙绣凤 (miáo lóng xiù fèng)
描神画鬼 (miáo shén huà guǐ)
描头画角 (miáo tóu huà jiǎo)
描写画角 (miáo xiě huà jiǎo)
 
Sitemap
'

Page served in 0.011s