Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
5 Chengyu
挠喉捩嗓 (náo hóu liè sǎng)
呶呶不休 (náo náo bù xiū)
挠曲枉直 (náo qū wǎng zhí)
挠腮撧耳 (náo sāi juē ěr)
挠直为曲 (náo zhí wéi qū)
 
Sitemap
'

Page served in 0.014s