Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
5 Chengyu
怕风怯雨 (pà fēng qiè yǔ)
怕鬼有鬼 (pà guǐ yǒu guǐ)
怕死贪生 (pà sǐ tān shēng)
怕痛怕痒 (pà tòng pà yǎng)
怕硬欺软 (pà yìng qī ruǎn)
 
Sitemap
'

Page served in 0.014s