Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
8 Chengyu
庖丁解牛 (páo dīng jiě niú)
炮凤烹龙 (páo fèng pēng lóng)
刨根究底 (páo gēn jiū dǐ)
刨根问底 (páo gēn wèn dǐ)
匏瓜空悬 (páo guā kōng xuán)
袍笏登场 (páo hù dēng chǎng)
刨树搜根 (páo shù sōu gēn)
咆哮如雷 (páo xiāo rú léi)
 
Sitemap
'

Page served in 0.014s