Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
5 Chengyu
喷薄欲出 (pēn bó yù chū)
喷血自污 (pēn xuè zì wū)
喷雨嘘云 (pēn yǔ xū yún)
喷云吐雾 (pēn yún tǔ wù)
喷云泄雾 (pēn yún xiè wù)
 
Sitemap
'

Page served in 0.013s