Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
6 Chengyu
泼妇骂街 (pō fù mà jiē)
泼冷水 (pō lěng shuǐ)
朴斲之材 (pō pǔ piáo pò)
泼水难收 (pō shuǐ nán shōu)
泼天大祸 (pō tiān dà huò)
泼油救火 (pō yóu jiù huǒ)
 
Sitemap
'

Page served in 0.013s