Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
12 Chengyu
热肠古道 (rè cháng gǔ dào)
热锅上的蚂蚁 (rè guō shàng demǎ yǐ)
热锅上蝼蚁 (rè guō shàng lóu yǐ)
热锅上蚂蚁 (rè guō shàng mǎ yǐ)
热火朝天 (rè huǒ cháo tiān)
热可炙手 (rè kě zhì shǒu)
热泪盈眶 (rè lèi yíng kuàng)
热气腾腾 (rè qì téng téng)
热情洋溢 (rè qíng yáng yì)
热心苦口 (rè xīn kǔ kǒu)
热心快肠 (rè xīn kuài cháng)
热血沸腾 (rè xuè fèi téng)
 
Sitemap
'

Page served in 0.015s