Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
4 Chengyu
煞费苦心 (shà fèi kǔ xīn)
煞费心机 (shà fèi xīn jī)
歃血为盟 (shà xuè wéi méng)
煞有介事 (shà yǒu jiè shì)
 
Sitemap
'

Page served in 0.015s