Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
7 Chengyu
少不更事 (shào bù gēng shì)
少不经事 (shào bù jīng shì)
少成若性 (shào chéng ruò xìng)
少年老成 (shào nián lǎo chéng)
少小无猜 (shào xiǎo wú cāi)
少壮不努力,老大徒伤 (shào zhuàng bù nǔ lì lǎo dà)
少壮不努力,老大徒伤悲 (shào zhuàng bù nǔ lì lǎo dà tú shāng bēi)
 
Sitemap
'

Page served in 0.014s