Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
4 Chengyu
睡长梦多 (shuì cháng mèng duō)
睡生梦死 (shuì shēng mèng sǐ)
睡卧不宁 (shuì wò bù níng)
睡眼惺忪 (shuì yǎn xīng sōng)
 
Sitemap
'

Page served in 0.01s