Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
4 Chengyu
汤池铁城 (tāng chí tiě chéng)
汤里来,水里去 (tāng lǐ lái shuǐ lǐ qù)
汤去三面 (tāng qù sān miàn)
汤烧火热 (tāng shāo huǒ rè)
 
Sitemap
'

Page served in 0.016s