Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
7 Chengyu
歪八竖八 (wāi bā shù bā)
歪不横楞 (wāi bù héng léng)
歪打正着 (wāi dǎ zhèng zháo)
歪风邪气 (wāi fēng xié qì)
歪门邪道 (wāi mén xié dào)
歪七竖八 (wāi qī shù bā)
歪心邪意 (wāi xīn xié yì)
 
Sitemap
'

Page served in 0.015s