Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
12 Chengyu
子丑寅卯 (zǐ chǒu yín mǎo)
子女玉帛 (zǐ nǚ yù bó)
紫气东来 (zǐ qì dōng lái)
紫绶金章 (zǐ shòu jīn zhāng)
子为父隐 (zǐ wéi fù yǐn)
子夏悬鹑 (zǐ xià xuán chún)
子孝父慈 (zǐ xiào fù cí)
子虚乌有 (zǐ xū wū yǒu)
呰牙咧嘴 (zǐ yá lié zuǐ)
子曰诗云 (zǐ yuè shī yún)
紫芝眉宇 (zǐ zhī méi yǔ)
子子孙孙 (zǐ zǐ sūn sūn)
 
Sitemap
'

Page served in 0.012s