Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
9 Chengyu
祖功宗德 (zǔ gōng zōng dé)
祖龙之虐 (zǔ lóng zhī nüè)
阻山带河 (zǔ shān dài hé)
祖述尧舜,宪章文武 (zǔ shù yáo shùn xiàn zhāng wén wǔ)
祖武宗文 (zǔ wǔ zōng wén)
祖宗成法 (zǔ zōng chéng fǎ)
祖宗法度 (zǔ zōng fǎ dù)
祖宗家法 (zǔ zōng jiā fǎ)
俎樽折冲 (zǔ zūn zhé chōng)
 
Sitemap
'

Page served in 0.011s