Phonetische Schriftregeln

1zi ci si=z c s
2zhi chi shi=zh ch sh
3ju jue juan jun
qu que quan qun
xu xue xuan xun
=
=
=
jü jüe jüan jün
qü qüe qüan qün
xü xüe xüan xün
4yu yue yuan yun=ü üe üan ün
5ya ye yao you
yan yin ying yang
yong
=
=
=
ia ie iao iou
ian in ing iang
iong
6wu wa wo wai
wei wan wen wang
weng
=
=
=
u ua uo uai
uei uan uen uang
ueng

Unterscheidung der Laute

1bo poba pabi pi
2de teda tadi ti
3ge kege kagu ku
4ji qijia qiajiu qiu
5zi ciza caze ce
6zhi chizha chazhe che
7yin yinglin lingjin jing
8yan yanggan gangkan kang
9gen gengmen mengfen feng

Töne

bā bá bǎ bàbū bú bǔ bù
kē ké kě kèqī qí qǐ qì
xiē xié xiě xièmēi méi měi mèi
guān guán guǎn guànxī xí xǐ xì
duī duí duǐ duìmīng míng mǐng mìng
tiān tián tiǎn tiànyī yí yǐ yì
huī huí huǐ huìxiū xiú xiǔ xiù

Der neutrale Ton

Auf Chinesisch sind zahlreiche Silben nicht betont. Dieser neutrale Ton ist durch die Abwesenheit einer Markierung gekennzeichnet.

mā ma 妈妈 : Mamaài ren 爱人 : Gatte, Gattin
bà ba 爸爸 : Papahái zi 孩子 : Kind(er)
gē ge 哥哥 : älterer Bruderguān xi 关系 : Beziehung
dì di 弟弟 : jüngerer Bruderxiè xie 谢谢 : Danke
jiě jie 姐姐 : ältere Schwesterkè qi 客气 : höflich
mèi mei 妹妹 : jüngere Schwesterxiū xi 休息 : sich erholen

Die Endung 儿 "er"

Die Endung 儿 "er" wird manchmal an das Wortende addiert, sie wird nicht mehr unabhängig ausgesprochen.
Es wird lediglich ein "r" der vorausgehenden Silbe addiert.

huì + er -> huìryí huìr 一会儿 : ein Moment
diǎn + er -> diǎnryì diǎnr 一点儿 : ein wenig
nǎ + er -> nǎrnǎr 哪儿 : wo
zhè + er -> zhèrzhèr 这儿 : hier

Unterhaltung

- Duì
qǐ !
!
- Méi
guānxi !
关系
!


- Xièxie !
谢谢
!
-
kèqi !
客气
!


- Míngtiān
明天
jiàn !
!
- Míngtiān
明天
jiàn !
!


- Xiūxi
休息
Yíhuìr !
一会儿
!
- hǎo
ba !
!
对不起!Duì bù qǐVerzeihung!
méi(adv)nicht
关系guānxi(n)Beziehung
没关系!Méi guānxi!Es macht nichts!

谢谢!XièxieDanke !
(adv)nicht
客气kèqi(adj)höflich
不客气!bú kèqiBitte !

明天míngtiān(adv)Morgen
jiàn(v)sehen
明天见!Míngtiān jiàn!bis morgen!

休息xiūxi(v)sich erholen
一会儿yí huìr(n)ein Moment
休息一会儿!xiūxi yí huìr!Erhole dich ein Moment !
hǎo(adj)gut
好吧!hǎo baEinverstanden !

Kalligraphie-Übungen

Klicken Sie auf das Schriftzeichen, um mehr Informationen zu bekommen (Etymologie, kalligraphische Stilrichtungen, Verwendungsbeispiele, usw).


Nächste Lektion

Chinesich lernen
Chinesische Ziffern und Zahlen. Lernen Sie auf Chinesisch zu zählen von 0 bis 100 000 000.

Page served in 0.047s