Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Thema
警察 / 强盗 jǐng chá / qiáng dào
<
方向 fāng xiàng
  • Es ist ein feiner Spürnase.
    他是个很精明的警探。(tā shì gè hěn jīng míng de jǐng tàn .)
 
Sitemap
'

Page served in 0.019s