Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!

Download
TaohuaDuoduoKai.wma (1.6 M)

* Die Maus auf ein Wort schieben, um dessen Definition erscheinen zu lassen.

Information
歌曲名: 桃花朵朵开
歌手: 阿牛
专辑: 桃花朵朵开
作曲: 阿牛
作词: 阿牛 友弟

zài
zhè r
这儿
děng
zhe
huí lai
回来
děng
zhe
huí lai
回来
kàn
táo huā
桃花
kāi
zài
zhè r
这儿
děng
zhe
huí lai
回来
děng
zhe
huí lai
回来
huā r
花儿
cǎi
nuǎn
nuǎn
de
chūn fēng
春风
yíng miàn
迎面
chuī
táo huā
桃花
duǒ
duǒ
kāi
zhī
tóu
niǎo
ér
chéng
shuāng
duì
qíng rén
情人
xīn
huā r
花儿
kāi
ā
ā
huā
hái
měi miào
美妙
jiào
wàng
bù liǎo
不了
ā
ā
qiū
yòu
chūn
yòu
lái
jǐ de
记得
wǒ de
我的
ài
zài
zhè r
这儿
děng
zhe
huí lai
回来
...
zài
zhè r
这儿
děng
zhe
huí lai
回来
děng
zhe
huí lai
回来
gěi
huā
dài
zài
zhè r
这儿
děng
zhe
huí lai
回来
cháng
cháng
jiā xiāng
家乡
cài
tuán yuán
团圆
kāi
huái
怀
nuǎn
nuǎn
de
chūn fēng
春风
yíng miàn
迎面
chuī
...
ā
ā
 
...
biè
wàng huái
忘怀
zài
zhè r
这儿
děng
zhe
huí lai
回来
...

« vorige Lied
Zhang San, Cai Qin
nächste Lied »
Si Le Dou Yao Ai, Xin Yuetuan

 
Sitemap
'

Page served in 0.286s