Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!

Download
XiangChangJiuChang.wma (1.84 M)

* Die Maus auf ein Wort schieben, um dessen Definition erscheinen zu lassen.

Information
歌曲名: 想唱就唱
歌手: 超级女声
作词: 文雅
作曲: 陈超

tuī kāi
推开
de
tiān chuāng
天窗
duì
liú xīng
流星
shuō
yuàn wàng
愿望
gěi
shuāng
chì bǎng
翅膀
néng gòu
能够
jiē jìn
接近
tài yáng
太阳
xué
zhe
rén
chéng zhǎng
成长
ài
gěi
néng liàng
能量
mèng xiǎng
梦想
shì
shéng qí
神奇
de
yíng yǎng
营养
cuī cù
催促
kāi fàng
开放
xiǎng
chàng
jiù
chàng
yào
chàng
de
xiǎng liàng
响亮
jiù suàn
就算
méi rén
没人
yǒu
wéi
gǔ zhǎng
鼓掌
zhì shǎo
至少
hái
néng gòu
能够
yǒng gǎn
勇敢
de
zì wǒ
自我
xīn shǎng
欣赏
xiǎng
chàng
jiù
chàng
yào
chàng
de
piào liàng
漂亮
jiù suàn
就算
zhè
wǔ tái
舞台
duō
kōng kuàng
空旷
zǒng yǒu yī tiān
总有一天
néng
kān dào
看到
huī wǔ
挥舞
de
yíng guāng
荧光
bàng

« vorige Lied
Hua Tian Cuo, Wang Lihong
nächste Lied »
Xi Shuashua, Die Blumen

 
Sitemap
'

Page served in 0.288s