Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!

Namen übersetzen

Scheint Ihr Name nicht in der Liste auf:

Chinesische Kalligraphie
Schaffen Sie Ihr eigenes traditionelles chinesisches Gemälde mit der Kalligraphie Ihres chinesischen Vornamens.
Chinesisch-Lernen.org
Kalligrafieren Sie einen chinesischen Text, wählen Sie die Schriftgröße, den Schriftstil, die Orientierung, Langzeichen und Kurzzeichen.
Online - Chinesisch-Lernen.org
Schaffen Sie Ihr einmaliges und personalisiertes chinesisches Siegel: Ihr Name oder irgendwelche Texte. Wählen Sie die Farbe der Tinte, die Schriftgröße, den Schriftstil, usw.

A
Aaliyah 阿丽娅 (Ā lì yà)
Aaron 阿隆 (Ā lōng)
Abadie 阿巴迪 (Ā bā dí)
Abbas 阿巴斯 (Ā bā sī)
Abby 阿碧 (Ā bì)
Abdel 阿卜杜勒 (Ā bǔ dù lè)
Abdelfettah 阿卜德菲塔 (Ā bǔ dé fēi tǎ)
Abdelhak 阿卜德拉克 (Ā bǔ dé lā kè)
Abderrahim 阿卜德哈伊姆 (Ā bǔ dé hā yī mǔ)
Abdias 阿布迪阿斯 (Ā Bù dí Ā sī)
Abdón 阿夫东 (Ā fū dōng)
Abdou 阿卜杜 (Ā bǔ dù)
Abdoulaye 阿卜杜拉耶 (Ā bǔ dù lā yē)
Abdul 阿卜杜勒 (Ā bǔ dù lè)
Abdulaziz 阿卜杜拉希斯 (Ā bǔ dù lā xī sī)
Abdulla 阿卜杜拉 (Ā bǔ dù lā)
Abel 阿贝尔 (Ā bèi ěr)
Abélard 阿贝拉尔 (Ā bèi lā ěr)
Abelardo 阿维拉多 (Ā wéi lā duō)
Abella 阿维利亚 (Ā wéi lì yà)
Abi 阿比 (Ā bǐ)
Abian 阿维安 (Ā wéi ān)
Abie 阿碧 (Ā bì)
Abigail 阿比盖尔 (Ā bǐ gài ěr)
Abílio 阿比利奥 (Ā bǐ lì ào)
Abraham 亚伯拉罕 (Yà bó lā hǎn)
Abrahan 亚伯拉罕 (Yà bó lā hǎn)
Abril 阿夫里尔 (Ā fū lǐ r)
Absalón 阿夫萨隆 (Ā fū sà lóng)
Abyssinia 阿比西尼亚 (Ā bǐ xī ní yà)
Acedo 阿塞多 (Ā sài duō)
Acero 阿塞罗 (Ā sài luó)
Acevedo 阿塞维多 (Ā sài wéi duō)
Acher 阿切尔 (Ā qiēr)
Achille 阿希尔 (Ā xī ěr)
Achraf 阿什哈弗 (Ā shí hā fú)
Acoran 阿克兰 (Ā kè lán)
Acorayda 阿科蕾达 (Ā kē lěi dá)
Ada 阿达 (Ā dá)
Adaberto 阿达尔维托 (Ā dá rwéi tuō)
Adalbert 阿达贝 (Ā dá bèi)
Adaluz 阿达鲁斯 (Ā dá lǔ sī)
Adam 亚当 (Yà dāng)
Adam 亚当 (Yà dāng)
Adán 阿丹 (Ā dān)
Adão 亚当 (Yà dāng)
Adara 阿达拉 (Ā dá lā)
Ade 阿德 (Ā dé)
Adel 阿德尔 (Ā dé ěr)
Adela 阿德拉 (Ā dé lā)
Adelaida 阿德莱达 (Ā dé lái dá)
Adélaïde 阿代拉伊德 (Ā dài lā yī dé)
Adelardo 阿德拉多 (Ā dé lā duō)
Adele 阿黛尔 (Ā dài ěr)
Adèle 阿黛尔 (Ā dài ěr)
Adélie 阿德丽 (Ā dé lì)
Adelina 阿德利娜 (Ā dé lì nà)
Adeline 阿德琳 (Ā dé lín)
Adeline 艾德琳 (Aì dé lín)
Ader 阿代尔 (Ā dài ěr)
Adil 阿迪尔 (Ā dí ěr)
Adina 阿蒂娜 (Ā dì nà)
Aditya 阿蒂塔 (Ā dì tǎ)
Adlene 阿德琳 (Ā dé lín)
Adler 阿德勒 (Ā dé lè)
Adli 阿迪里 (Ā dí lǐ)
Adolf 阿道夫 (Ā dào fū)
Adolfo 阿道弗 (Ā dào fú)
Adolphe 阿道夫 (Ā dào fū)
Adonay 阿多内 (Ā duō nèi)
Adonias 阿多尼亚斯 (Ā duō ní yà sī)
Adonis 阿多尼斯 (Ā duō ní sī)
Adrià 阿德利亚 (Ā dé lì yà)
Adrian 阿德里昂 (Ā dé lǐ áng)
Adrian 阿德里安 (Ā dé lǐ ān)
Adriana 阿德里亚娜 (Ā dé lǐ yà nà)
Adriano 阿德里亚诺 (Ā dé lǐ yà nuò)
Adrien 阿德里安 (Ā dé lǐ ān)
Adrienne 阿德里安娜 (Ā dé lǐ ān nà)
Adryan 阿德利安 (Ā dé lì ān)

 
Sitemap
'

Page served in 0.054s