Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!

Namen übersetzen

Scheint Ihr Name nicht in der Liste auf:

Chinesische Kalligraphie
Schaffen Sie Ihr eigenes traditionelles chinesisches Gemälde mit der Kalligraphie Ihres chinesischen Vornamens.
Chinesisch-Lernen.org
Kalligrafieren Sie einen chinesischen Text, wählen Sie die Schriftgröße, den Schriftstil, die Orientierung, Langzeichen und Kurzzeichen.
Online - Chinesisch-Lernen.org
Schaffen Sie Ihr einmaliges und personalisiertes chinesisches Siegel: Ihr Name oder irgendwelche Texte. Wählen Sie die Farbe der Tinte, die Schriftgröße, den Schriftstil, usw.

A
Aloisio 阿洛伊西奥 (Ā luò yī xī ào)
Alonso 阿隆索 (Ā lóng suǒ)
Aloysia 阿罗伊茜娅 (Ā luó Yī xī yà)
Altamiro 阿塔米洛 (Ā tǎ mǐ luò)
Altenir 阿特尼尔 (Ā tè ní ěr)
Althea 阿尔特阿 (Ā ěr tè Ā)
Álvar 阿尔瓦 (Ā ěr wǎ)
Alvaro 阿尔瓦洛 (Ā ěr wǎ luò)
Álvaro 阿尔瓦罗 (Ā ěr wǎ luó)
Alvine 阿尔文 (Ā ěr wén)
Alya 阿莉娅 (Ā lì yà)
Alyah 阿莉雅 (Ā lì Yǎ)
Alycia 艾莉西亚 (Aì lì xī yà)
Alys 艾莉丝 (Aì lì sī)
Alyssa 艾莉莎 (Aì lì shā)
Alyssia 艾莉西亚 (Aì lì xī yà)
Ama 阿玛 (Ā Mǎ)
Amadeo 阿马德奥 (Ā mǎ dé ào)
Amadeus 阿马德乌斯 (Ā mǎ dé wū sī)
Amado 阿马多 (Ā mǎ duō)
Amador 阿马多尔 (Ā mǎ duō r)
Amal 阿马尔 (Ā Mǎ ěr)
Amalia 阿马丽亚 (Ā mǎ lì yà)
Amance 阿芒丝 (Ā máng sī)
Amancio 阿曼西奥 (Ā màn xī ào)
Amanda 阿曼达 (Ā màn dá)
Amandine 阿芒丁 (Ā máng dīng)
Amar 阿马尔 (Ā mǎ ěr)
Amara 阿玛拉 (Ā mǎ lā)
Amarande 阿玛朗德 (Ā Mǎ lǎng dé)
Amaranta 阿马兰塔 (Ā mǎ lán tǎ)
Amata 阿马塔 (Ā mǎ tǎ)
Amaury 阿毛利 (Ā máo lì)
Amaya 阿马亚 (Ā mǎ yà)
Ámbar (Ān bar)
Amber 安伯 (Ān bó)
Ambre 安波 (Ān bō)
Ambrine 安波琳 (Ān bō lín)
Ambrosio 安布罗西奥 (Ān bù luó xī ào)
Amédée 阿梅蒂 (Ā méi dì)
Amedeo 阿米地奥 (Ā mǐ dì ào)
Amédine 阿梅丁 (Ā méi dīng)
Amel 阿梅尔 (Ā méi ěr)
Amelia 阿梅丽娅 (Ā méi lí yà)
Amélia 阿梅丽娅 (Ā méi lì yà)
Amélie 阿梅丽 (Ā méi lí)
Amelys 阿梅丽丝 (Ā méi lì sī)
Américo 阿梅里科 (Ā méi lǐ kē)
Ameur 阿莫尔 (Ā mò ěr)
Amie 艾米 (Aì mǐ)
Amilcar 阿米尔卡 (Ā mǐ rkǎ)
Amina 阿米娜 (Ā mǐ nà)
Aminata 阿米娜塔 (Ā mǐ nà tǎ)
Amine 阿明 (Ā míng)
Amir 阿米尔 (Ā mǐ ěr)
Amira 阿米拉 (Ā mǐ lā)
Amna 阿曼娜 (Ā màn nà)
Amor 阿莫尔 (Ā mò ěr)
Amor eterno 永恒恋爱 (Yǒng héng liàn Aì)
Amory 阿毛利 (Ā Máo lì)
Amour 阿穆尔 (Ā mù ěr)
Amparo 安吧罗 (Ān baluó)
Amy 艾美 (Aì měi)
Ana 安娜 (Ān nà)
Ana-Maria 安娜玛丽亚 (Ān nà Mǎ lì yà)
Anabel 安娜佩尔 (Ān nà pèi r)
Anabela 安娜被拉 (Ān nà bèi lā)
Anabelle 阿娜贝 (Ā nà Bèi)
Anaé 安娜伊 (Ān nà yī)
Anaël 亚纳尔 (Yà nà ěr)
Anael 亚纳尔 (Yà nà ěr)
Anaëlle 安娜尔 (Ān nà ěr)
Anahí 安娜伊 (Ān nà yī)
Anahita 阿纳伊塔 (Ā nà Yī tǎ)
Anaïs 阿耐斯 (Ā nài sī)
Anakin 阿纳金 (Ā nà Jīn)
Analia 阿纳莉亚 (Ā nà lì yà)
Anas 阿娜丝 (Ā nà sī)
Anastasia 阿娜丝塔西亚 (Ā nà sī tǎ xī yà)
Anastasio 安纳斯塔西奥 (Ān nà sī tǎ xī ào)

 
Sitemap
'

Page served in 0.069s