Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!

Namen übersetzen

Scheint Ihr Name nicht in der Liste auf:

Chinesische Kalligraphie
Schaffen Sie Ihr eigenes traditionelles chinesisches Gemälde mit der Kalligraphie Ihres chinesischen Vornamens.
Chinesisch-Lernen.org
Kalligrafieren Sie einen chinesischen Text, wählen Sie die Schriftgröße, den Schriftstil, die Orientierung, Langzeichen und Kurzzeichen.
Online - Chinesisch-Lernen.org
Schaffen Sie Ihr einmaliges und personalisiertes chinesisches Siegel: Ihr Name oder irgendwelche Texte. Wählen Sie die Farbe der Tinte, die Schriftgröße, den Schriftstil, usw.

D
Danielle 丹妮尔 (Dān nī er)
Danika 达妮卡 (Dá nī Kǎ)
Danila 达妮拉 (Dá nī lā)
Danilo 达尼洛 (Dá ní luò)
Danjela 达妮艾拉 (Dá nī Aì lā)
Danndara 旦达拉 (Dàn dá lā)
Danny 丹尼 (Dān ní)
Dante 丹特 (Dān tè)
Dany 丹尼 (Dān ní)
Danya 达妮娅 (Dá nī yà)
Daphne 达芙妮 (Dá fú nī)
Daphnée 达芙妮 (Dá fú nī)
Darby 达尔贝 (Dá ěr Bèi)
Darcie 达尔西 (Dá ěr xī)
Darcy 达尔西 (Dá ěr xī)
Darian 达里安 (Dá lǐ ān)
Darío 达里奥 (Dá lǐ ào)
Dário 大力奥 (Dà lì ào)
Dariusz 大力尤什 (Dà lì yóu shí)
Darlene 达二莲 (Dá èr lián)
Darlin 达尔琳 (Dá ěr lín)
Darrell 达瑞尔 (Dá ruì ěr)
Darren 达伦 (Dá lún)
Darron 德忈 (Dé Rén)
Darwin 达尔文 (Dá ěr wén)
Daryl 达里尔 (Dá lǐ ěr)
Dave 戴夫 (Dài fū)
Davi 大卫 (Dà wèi)
David 大卫 (Dà wèi)
Davide 戴维德 (Dài wéi dé)
Davina 戴维娜 (Dài wéi nà)
Davor 达沃 (Dá wò)
Davy 大卫 (Dà wèi)
Dawid 大卫 (Dà wèi)
Dawson 道森 (Dào sēn)
Dayana 达娅娜 (Dá yà nà)
Dean 迪恩 (Dí ēn)
Debbie 德碧 (Dé bì)
Debborah 黛博拉黛 (Dài bó lā Dài)
Debby 德比 (Dé bǐ)
Debora 德沃拉 (Dé wò lā)
Débora 黛博拉 (Dài bó lā)
Deborah 黛博拉 (Dài bó lā)
Decio 德乔 (Dé qiáo)
Declan 迪克兰 (Dí kè lán)
Dédé 德德 (Dé dé)
Dee (Dì)
Deirdre 黛尔德雷 (Dài ěr dé léi)
Deivid 大维德 (Dà wéi dé)
Deiziane 黛茨安 (Dài cí ān)
Deleon 德蕾昂 (Dé lěi áng)
Delfine 达芬 (Dá fēn)
Delfino 德尔菲诺 (Dér fēi nuò)
Delia 黛莉娅 (Dài lì yà)
Delizia 黛丽丽 (Dài lì lì)
Delma 戴尔马 (Dài ěr Mǎ)
Delphine 达芬 (Dá fēn)
Demetrio 德梅特里奥 (Dé méi tè lǐ ào)
Demian 德米安 (Dé mǐ ān)
Demóstenes 德莫斯特内斯 (Dé mò sī tè nèi sī)
Denis 德尼 (Dé ní)
Denise 丹妮丝 (Dān nī sī)
Deniz 德尼斯 (Dé ní sī)
Dennis 丹尼斯 (Dān ní sī)
Deolinda 德奥琳达 (Dé ào lín dá)
Déreck 待雷克 (Dài léi kè)
Derek 德里克 (Dé lǐ kè)
Derik 德雷克 (Dé léi kè)
Desidéria 黛希德莉娅 (Dài xī dé lì yà)
Desiderio 德西德里奥 (Dé xī dé lǐ ào)
Desidério 德希德利奥 (Dé xī dé lì ào)
Desire 德西雷 (Dé xī léi)
Despina 德丝皮娜 (Dé sī Pí nà)
Desree 黛丝瑞 (Dài sī ruì)
Destiny 黛丝蒂妮 (Dài sī dì nī)
Devis 德维斯 (Dé wéi sī)
Devlin 德福琳 (Dé Fú lín)
Devon 德万 (Dé wàn)
Devonne 黛文 (Dài wén)
Devota 德奥塔 (Dé ào tǎ)

 
Sitemap
'

Page served in 0.054s