Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!

Namen übersetzen

Scheint Ihr Name nicht in der Liste auf:

Chinesische Kalligraphie
Schaffen Sie Ihr eigenes traditionelles chinesisches Gemälde mit der Kalligraphie Ihres chinesischen Vornamens.
Chinesisch-Lernen.org
Kalligrafieren Sie einen chinesischen Text, wählen Sie die Schriftgröße, den Schriftstil, die Orientierung, Langzeichen und Kurzzeichen.
Online - Chinesisch-Lernen.org
Schaffen Sie Ihr einmaliges und personalisiertes chinesisches Siegel: Ihr Name oder irgendwelche Texte. Wählen Sie die Farbe der Tinte, die Schriftgröße, den Schriftstil, usw.

H
Hug 雨歌 (Yǔ gē)
Hugo 雨果 (Yǔ guǒ)
Hugues 雨格 (Yǔ gé)
Huguette 于盖特 (Yú gài té)
Hundra 虹德拉 (Hóng dé lā)
Hussein 胡萨因 (Hú sà yīn)
Hyacinthe 亚辛特 (Yà xīn tè)
I
Iaella 雅尔拉 (Yǎ ěr lā)
Iain 伊恩 (Yī ēn)
Ian 伊恩 (Yī ēn)
Iana 娅娜 (Yà nà)
Ianis 伊安尼斯 (Yī ān ní sī)
iara 娅拉 (Yà lā)
Iban 伊邦 (Yī bāng)
Ibrahim 易卜拉辛 (Yì bǔ lā xīn)
Ida 伊达 (Yī dá)
Idalys 伊达丽丝 (Yī dá lì sī)
Idoia 伊多娅 (Yī duō yà)
Iesha 耶沙 (Yē Shā)
Ieuan 爱恩 (Aì ēn)
Ignacio 伊格纳西奥 (Yī gé nà xī ào)
Ignasi 易纳西 (Yì nà xī)
Igone 伊艮 (Yī gěn)
Igor 伊缑 (Yī gōu)
Iheb 伊赫布 (Yī Hè Bù)
Iker 伊凯尔 (Yī Kǎi ěr)
Ikram 依克拉姆 (Yī kè lā mǔ)
Ikrham 依克拉姆 (Yī kè lā mǔ)
Ikrima 伊克丽玛 (Yī kè lì Mǎ)
Ilan 伊兰 (Yī lán)
Ilana 依拉娜 (Yī lā nà)
Ildefonso 伊尔德丰索 (Yī rdé fēng suǒ)
Ileana 伊蕾娅娜 (Yī lěi yà nà)
Iléane 伊蕾安 (Yī lěi ān)
Ilena 伊蕾娜 (Yī lěi nà)
Ilenia 伊莲娜 (Yī lián nà)
Ilhan 伊兰 (Yī lán)
Ilian 伊利安 (Yī lì ān)
Iliana 伊里亚娜 (Yī lǐ yà nà)
Ilias 伊利亚斯 (Yī lì yà sī)
Ilona 伊罗娜 (Yī luó nà)
Ilouna 伊露娜 (Yī Lù nà)
Ilse 伊尔瑟 (Yī rsè)
Ilyana 伊莉娅娜 (Yī lì yà nà)
Ilyès 伊利亚思 (Yī lì yà sī)
Ilyes 伊丽艾丝 (Yī lì Aì sī)
ilyès 伊丽艾丝 (Yī lì Aì sī)
Imaine 伊曼 (Yī màn)
Iman 伊曼 (Yī màn)
Imane 伊曼 (Yī màn)
Imanol 伊马诺 (Yī mǎ nuò)
Imed 伊美德 (Yī měi dé)
Imène 伊门 (Yī mén)
Imma 伊玛 (Yī mǎ)
Ina 伊娜 (Yī nà)
Iná 伊娜 (Yī nà)
Inácio 纳西奥 (Nà xī ào)
Iñaki 因亚吉 (Yīn yà jí)
Inara 伊娜拉 (Yī nà lā)
Indalecio 因达莱西奥 (Yīn dá lái xī ào)
Indra 氤德拉 (Yīn dé lā)
Ines 伊内丝 (Yī nèi sī)
Inès 伊内丝 (Yī nèi sī)
Inês 伊内丝 (Yī nèi sī)
Inessa 伊内萨 (Yī nèi sà)
Inesse 伊内丝 (Yī nèi sī)
Ingrid 英格丽 (Yīng gé lí)
Inma 因马 (Yīn mǎ)
Inmaculada 伊玛库拉达 (Yī Mǎ Kù lā dá)
Inmaculada 伊玛科拉达 (Yī Mǎ Kē lā dá)
Inocencio 伊诺森西奥 (Yī nuò sēn xī ào)
Inocente 伊诺森特 (Yī nuò sēn tè)
Inola 伊诺拉 (Yī nuò lā)
Ioana 尤阿娜 (Yóu Ā nà)
Iona 爱欧娜 (Aì ōu nà)
Ionela 瑶内拉 (Yáo nèi là)
Ionna 尤娜 (Yóu nà)
Ira 伊拉 (Yī lā)
Iraia 意拉亚 (Yì lā yà)
Iraide 伊拉伊德 (Yī lā yī dé)

 
Sitemap
'

Page served in 0.082s