Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!

Namen übersetzen

Scheint Ihr Name nicht in der Liste auf:

Chinesische Kalligraphie
Schaffen Sie Ihr eigenes traditionelles chinesisches Gemälde mit der Kalligraphie Ihres chinesischen Vornamens.
Chinesisch-Lernen.org
Kalligrafieren Sie einen chinesischen Text, wählen Sie die Schriftgröße, den Schriftstil, die Orientierung, Langzeichen und Kurzzeichen.
Online - Chinesisch-Lernen.org
Schaffen Sie Ihr einmaliges und personalisiertes chinesisches Siegel: Ihr Name oder irgendwelche Texte. Wählen Sie die Farbe der Tinte, die Schriftgröße, den Schriftstil, usw.

J
Juliano 胡利亚诺 (Hú lì yà nuò)
Julie 朱丽 (Zhū lì)
Julien 茹里安 (Rú lǐ ān)
Julieta 胡列塔 (Hú liè tǎ)
Juliette 茱丽叶 (Zhū lí yè)
Juline 桔琳 (Jú lín)
Julio 胡里奥 (Hú lǐ ào)
June 朱恩 (Zhū ēn)
Junior 朱尼奥尔 (Zhū ní ào ěr)
Junior 莒尼奥尔 (Jǔ ní ào ěr)
Jupiter 朱庇特 (Zhū bì tè)
Juracira 朱拉希拉 (Zhū lā xī lā)
Jurgen 尤尔根 (Yóu ěr gēn)
Jürgen 尤尔艮 (Yóu ěr gěn)
Jussara 菊萨拉 (Jú sà lā)
Justin 桔斯汀 (Jú sī tīng)
Justin 贾斯汀 (Jiǎ sī tīng)
Justina 贾丝蒂娜 (Jiǎ sī dì nà)
Justine 贾斯汀 (Jiǎ sī tīng)
Justine 桔斯汀 (Jú sī tīng)
Justiniano 胡斯蒂尼亚诺 (Hú sī dì ní yà nuò)
Justinien 桔斯汀尼恩 (Jú sī tīng ní ēn)
Justino 胡斯蒂诺 (Hú sī dì nuò)
Justo 胡斯托 (Hú sī tuō)
Justyna 尤斯蒂娜 (Yóu sī dì nà)
Jutta 尤塔 (Yóu tǎ)
Juvencio 胡文西奥 (Hú wén xī ào)
Jym 吉姆 (Jí mǔ)
K
Kaden 卡登 (Kǎ dēng)
Kadir 卡蒂尔 (Kǎ dì ěr)
Kaeleen 凯林 (Kǎi lín)
Kaëly 卡尔利 (Kǎ ěr lì)
Kaena 卡伊娜 (Kǎ Yī nà)
Kahina 卡伊娜 (Kǎ Yī nà)
Kai (Kǎi)
Kaïs 卡伊斯 (Kǎ yī sī)
Kaissy 凯茜 (Kǎi xī)
Kaitlin 凯特琳 (Kǎi tè lín)
Kako 卡口 (Kǎ kǒu)
Kaleb 卡勒博 (Kǎ lè bó)
Kalena 卡利哪 (Kǎ lì nǎ)
Kaley 凯莉 (Kǎi lì)
Kalia 卡丽娅 (Kǎ lì yà)
Kallisté 卡丽丝特 (Kǎ lí sī té)
Kalzely 卡杰利 (Kǎ Jié lì)
Kamal 卡马尔 (Kǎ mǎ ěr)
Kamélia 卡梅莉娅 (Kǎ méi lì yà)
Kamil 卡米尔 (Kǎ mǐ ěr)
Kamil 卡米尔 (Kǎ mǐ ěr)
Kamila 卡米拉 (Kǎ mǐ lā)
Kamille 卡蜜 (Kǎ mì)
Kanis 卡尼斯 (Kǎ ní sī)
Kannen 卡能 (Kǎ néng)
Kanye 侃耶 (Kǎn yē)
Kaoutar 卡乌塔尔 (Kǎ wū tǎ ěr)
Kara 卡拉 (Kǎ lā)
Kareed 凯莉特 (Kǎi lì tè)
Karelle 卡雷乐 (Kǎ léi lè)
Karen 凯琳 (Kǎi lín)
Kari 佳丽 (Jiā lì)
Kariane 卡丽安 (Kǎ lì ān)
Karianne 卡丽安 (Kǎ lì ān)
Kariel 卡莉尔 (Kǎ lì ěr)
Karim 卡利姆 (Kǎ lì mǔ)
Karima 卡丽玛 (Kǎ lì mǎ)
Karina 卡莉娜 (Kǎ lì nà)
Karine 卡琳 (Kǎ lín)
Karis 卡莉丝 (Kǎ lì sī)
Karissa 卡莉萨 (Kǎ lì sà)
Karl 卡尔 (Kǎ ěr)
Karl-Heinz 卡尔埃恩兹 (Kǎ ěr Aī ēn zī)
Karla 卡拉 (Kǎ lā)
Karlane 卡尔兰 (Kǎ ěr lán)
Karlene 卡尔莲 (Kǎ ěr lián)
Karlla 卡尔拉 (Kǎ ěr lā)
Karo 卡罗 (Kǎ luó)
Karolann 卡罗兰 (Kǎ luó lán)
Karolanne 卡罗兰 (Kǎ luó lán)
Karolina 卡洛丽娜 (Kǎ luò lì nà)
Karsten 卡尔斯藤 (Kǎ ěr sī téng)

 
Sitemap
'

Page served in 0.076s