Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Liste der chinesichen Übersetzungen der Vornamen
Kliken Sie auf den Vornamen, um die Kalligraphie zu bekommen.
A
Allison 艾莉森 (Aì lì sēn)
Anika 阿妮卡 (Ā nī kǎ)
Annelie 安内莉 (Ān nèi lì)
Annika 阿尼卡 (Ā ní kǎ)
Astrid 阿斯特丽德 (Ā sī té lì dé)
B
Bärbel 贝尔布 (Bèi ěr bù)
Birgit 波吉特 (Bō jí té)
C
Carla 卡尔拉 (Kǎ ěr lā)
D
Dana 丹娜 (Dān nà)
E
Emely 艾梅丽 (Aì mé lì)
F
Franziska 弗兰其丝卡 (Fú lán qí sī kǎ)
H
Heike 海克 (Hǎi kè)
I
Irena 伊琳娜 (Yī lín nà)
Irina 伊琳娜 (Yī lín nà)
Irmgard 伊姆加德 (Yī mǔ jiā dé)
Irmi 伊尔米 (Yī ěr mǐ)
J
Janina 雅妮娜 (Yǎ nī nà)
Jiandra 吉昂德拉 (Jí áng dé lā)
Josi 尤茜 (Yóu xī)
Justina 贾丝蒂娜 (Jiǎ sī dì nà)
Jutta 尤塔 (Yóu tǎ)
K
Karla 卡拉 (Kǎ lā)
Katarina 卡塔丽娜 (Kǎ tǎ lì nà)
Kathi 卡蒂 (Kǎ dì)
Kathrin 凯思琳 (Kǎi sī lín)
Katja 凯蒂娅 (Kǎi dì yà)
Kiara 恰拉 (Qià lā)
Kira 琦拉 (Qí lā)
M
Magdalena 玛格达雷娜 (Mǎ gé dá léi nà)
Marta 玛尔塔 (Mǎ ěr tǎ)
Mathis 马蒂斯 (Mǎ dì sī)
Mila 米拉 (Mǐ lā)
Monika 莫妮卡 (Mò nī kǎ)
N
Nini 妮妮 (Nī nī)
O
Olga 奥尔加 (Aò ěr jiā)
P
Patrizia 帕特里夏 (Pà té lǐ xià)
R
Renate 蕾娜特 (Lěi nà tè)
Rica 丽卡 (Lì kǎ)
Romina 罗密娜 (Luó mì nà)
S
Sibylle 希碧乐 (Xī bì lè)
Sladjana 斯拉贾娜 (Sī lā jiǎ nà)
Sofi 苏菲 (Sū fēi)
Sophia 苏菲娅 (Sū fēi yà)
U
Ulrika 乌尔丽卡 (Wū ěr lí kǎ)
Vornamenliste


Kalligraphie Ihres Vornamen !
Nach der Wahl Ihres chinesischen Vornamen, lassen Sie ihn Kalligraphieren auf einem traditionellen chinesichen Gemälde, dank unserer Werkstatt für chinesiche Malerei.
Beispiel : Anna 安娜.
 
Sitemap
'

Page served in 0.018s