Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
míng cí
( n. )1. Substantiv / Nomen / Nennwort
2. Terminus / Fachausdruck
zhí jiē bīn yǔ
Direktobjekt
biǎo yǔ
( n. )Aussage / Prädikat
( n. )Ortsname
bù dìng guàn cí
( n. )unbestimmter Artikel
zhǔ yǔ
( pr. )Subjekt
bǔ yǔ
( n. )Komploement
xíng róng cí
( n. )Adjektiv / Eigenschaftswort
zhuàng yǔ
( pr. )Adverbialbestimmung / Adverbiale
tóng wèi yǔ
Apposition
tóng yì cí
Synonym
bù dìng shì
( adj. )Infinitiv
Vorige Liste
Geburt
Nächste Liste
Kinderkleidung
 
Sitemap
'

Page served in 0.025s