Organe
dòng mài
( n. )Schlagader / Arterie
fèi
( n. )Lunge
gān zàng
( n. )Leber
héng gé mó
( adv. )Zwerchfell
jiǎ zhuàng xiàn
( n. )Schildrüse
páng guāng
( n. )1. Mächtig / majestätisch
2. etw. ganz erfüllen / durchdringen
qì guǎn
( n. )Luftröhre / Trachea
shén jīng
( n. )Nerv
wèi
( n. )Magen
xiǎo cháng
( n. )Dünndarm
xīn zàng
( pr. )Herz
Kopf
hóu lóng
( n. )Kehle / Gurgel / Schlund
nǎo
( n. )Gehirn / Hirn
shé
( n. )Zunge
yān
( n. )Rachen / Pharynx
( v. )schlucken / verschingen
yān hóu
( pr. )Kehlkoppf und Rachen
Körpersysteme
shēng zhí xì tǒng
( n. )Fortpflanzungssystem
Vorige Liste
Erste Hilfe
Nächste Liste
Haar
Page served in 0.723s