b
biǎo xiōng dì
( n. )Vetter / Cousin
d
dì dì
( n. )jüngerer Bruder
f
fù mǔ
( pr. )Vater und Mutter / Eltern
g
gē ge
( n. )(älterer) Bruder
h
hái zǐ
( n. )Kind
j
jì mǔ
( pr. )Stiefmutter
jì zǐ
( pr. )Stiefsohn
jiā tíng
( n. )Familie
l
lǎo gōng
( n. )(Ehe-) Mann / Alter
lǎo pó
( pr. )Frau / Ehegespons / Angetraute
m
mèi mèi
( n. )jüngere Schwester
mǔ qīn
( n. )mutter
n
nǎi nai
( n. )Oma / Großmutter
nǚ er
( n. )Tochter
婿nǚ xù
( n. )Schwiegersohn
p
pèi ǒu
( n. )Ehepartner
q
qī zi
( n. )Ehefrau
qīn qì
( n. )Verwandte
s
shì dài
( n. )Generation
shuāng bāo tāi
( n. )Zwillinge
sūn nǚ
( n. )Wnkelin
sūn zi
( pr. )Enkel
t
táng xiōng dì
( n. )Cousins
w
wài gōng
( adj. )Opa / Großvater (mütterlicherseits)
wài pó
( n. )Großmutter (mütterlicherseits) / Oma
wài shēng
( n. )Neffe
wài shēng nǚ
( n. )Nichte
x
xiōng
( pr. )1. jümgerer Bruder
2. junger Mann / lieber Freund
3. ech
( pr. )1. Brüder / Gebrüder
2. brüderlich
y
yé ye
( pr. )Großvater (der väterlichen Seite) / Opa (als Anrede)
yuè fù
( pr. )Schwiegervater (Vater der Ehefrau)
yuè mǔ
( pr. )Schwiegermutter (Mutter der Ehefrau)
z
zhàng fū
( n. )erwachsener Mann
( n. )Ehemann
zǔ fù
( pr. )Großvater (väterlicher Seite)
zǔ mǔ
( pr. )Großmutter (väterlicherseits)
Vorige Liste
Abteilungen
Nächste Liste
Zahnarzt
Page served in 0.022s